ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Inleiding

  De B.V.B.A. PIXWAP, ingeschreven in het register van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0684.675.587, met maatschappelijke zetel te 3130 Begijnendijk, Kerkstraat 8/B1 (hierna “PIXWAP” genoemd) biedt de gebruiker (hierna uitgebreider beschreven) een dienst aan voor het verwerken en personaliseren van digitale foto’s, alsook voor het afdrukken van foto’s op een verwisselbaar canvasdoek (hierna “de diensten”) via zijn website www.pixwap.com, (hierna “de website”).

  Het gebruik van deze diensten wordt geregeld door onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”).

  De gebruiker erkent dat hij kennis heeft genomen van onderhavige algemene voorwaarden, dat hij deze heeft begrepen en ze zonder voorbehoud aanvaardt.

  Voor elke vraag met betrekking tot onderhavige algemene voorwaarden of de door PIXWAP aangeboden diensten, kan de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met de klantendienst van PIXWAP via e-mail (hello@pixwap.com).

 • 1. Definities

  In onderhavige algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

  • 1.1. “Gebruiker”: elke persoon die de website bezoekt of die gebruik maakt van de door PIXWAP ter beschikking gestelde diensten.

  • 1.2. “Geregistreerde gebruiker”: elke gebruiker die een inschrijvingsformulier heeft ingevuld zodat hij de beschikking heeft over een persoonlijke account, een project kan opslaan of een bestelling kan plaatsen.

  • 1.3. “Niet-geregistreerde gebruiker”: elke gebruiker die de formaliteiten, vereist voor de hoedanigheid van geregistreerde gebruiker, niet heeft vervuld.

  • 1.4 “ID”: naam van de gebruiker (e-mail) en wachtwoord, gekozen door de gebruiker op het on-lineformulier. Deze ID dient om hem te identificeren met betrekking tot de handelingen die hij uitvoert op de website.

  • 1.5. “Canvasdoek”: drager in polyester of een mengeling van polyester en katoen waarop de digitale inhoud door PIXWAP zal worden gedrukt.

  • 1.6. “Project”: alles wat de gebruiker opslaat voor de personalisering van een canvasdoek.

  • 1.7. “Digitale inhoud”: elke foto die toebehoort aan de gebruiker of die deel uitmaakt van een catalogus die ter beschikking wordt gesteld op de website, bestemd om te worden gedrukt op een canvasdoek.

 • 2. Voorwerp

  • 2.1. In onderhavige algemene voorwaarden worden de voorwaarden en modaliteiten bepaald volgens welke PIXWAP de diensten ter beschikking stelt van de gebruiker. Deze regelen op exclusieve wijze de relaties tussen PIXWAP en elke gebruiker.

 • 3. Toepassingsdomein

  • 3.1. De onderhavige algemene voorwaarden hebben voorrang op alle algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden of elk ander document dat de gebruiker mogelijk bezorgt aan PIXWAP.

  • 3.2. PIXWAP behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden volledig naar eigen keuze en zonder voorafgaande kennisgeving op elk willekeurig ogenblik te wijzigen of bij te werken.

  De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gebruiker voor elk nieuw gebruik van de website.

 • 4. Inwerkingtreding / Duur

  • 4.1. De onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden treden in werking op de datum dat ze on line worden geplaatst en op de datum waarop de gebruiker de website voor de eerste maal gebruikt.

  • 4.2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing tijdens de volledige gebruiksduur van de website en de diensten totdat nieuwe algemene voorwaarden onderhavige voorwaarden vervangen.

  • 4.3. De gebruiker kan er op elk willekeurig ogenblik van afzien om de website en de daarop voorgestelde diensten te gebruiken, maar hij blijft onderworpen aan de algemene voorwaarden voor elk voorafgaand gebruik.

 • 5. Kenmerken van het/de product(en)

  • 5.1. De lijsten worden geleverd in zelf te monteren kits met 4 aluminium profielen (gesneden op 45°), met inbegrip van alle toebehoren, zoals voorgesteld in de handleiding, met uitzondering evenwel van de vereiste werktuigen voor de montage. Deze dienen met zorg te worden gehanteerd om elk risico op snijwonden of stoten te vermijden. Aangezien aluminium een duurzaam materiaal is, is het onder andere ook bestand tegen vocht.

  • 5.2. De canvasdoeken, bestaande uit polyester en/of katoen, kunnen in de machine worden gewassen (maximum 30°). Ze zijn evenwel niet geschikt voor de droogtrommel en mogen niet worden gestreken. Om de levensduur te garanderen, wordt aangeraden om het product uit de buurt van warmte- of vochtbronnen te houden, en het niet te onderwerpen aan grote temperatuurverschillen. Elk canvasdoek is op de randen voorzien van een siliconepees om het product gemakkelijk in de lijst te bevestigen.

  • 5.3. De producten kunnen worden geleverd in de volgende vormen:

   • - Een “Pack” met de lijst, het bedrukte canvasdoek en de installatiekit (met inbegrip van muurhaken), alles geleverd in een aangepaste doos.

   • - Een bedrukt “Canvasdoek” geleverd in een apparte verpakking.

   • - Een “lijst”, geleverd met muurhaken, alles in een aangepaste doos.

   • - Een “Gift card” voor een gepersonaliseerde cadeaukaart die geldig is voor alle producten die worden voorgesteld op de website.

   “Pack” en “lijsten” worden geleverd met een gebruiksaanwijzing in verschillende talen.

 • 6. Rechtsbevoegdheid van de gebruiker

  • 6.1. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk te beschikken over het vermogen, het gezag en de bevoegdheid om zijn verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de website en de diensten aan te gaan en uit te voeren.

  • 6.2. Minderjarige kinderen mogen geen gebruik maken van de diensten, behalve na voorlegging van een conforme ouderlijke toelating.

 • 7. Toegankelijkheid van de website en de diensten

  • 7.1. De website en de diensten zijn normaal gesproken 24 uur op 24 toegankelijk in drie talen (Frans, Nederlands en Engels). PIXWAP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor al dan niet opzettelijke onderbrekingen wat de toegankelijkheid van de website en de diensten betreft.

  • 7.2. PIXWAP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving noch enige vergoeding de website of de toegang tot een of meer diensten tijdelijk te sluiten om zonder enige beperking updates uit te voeren, wijzigingen of veranderingen aan de werking, de servers en de toegangsuren aan te brengen.

  • 7.3. PIXWAP behoudt zich het recht voor om aan de website en de diensten alle wijzigingen en verbeteringen aan te brengen die vereist of nuttig zijn voor de goede werking van de website en de daarmee verbonden diensten.

  • 7.4. Elke (geregistreerde of niet-geregistreerde) gebruiker heeft rechtstreeks en onvoorwaardelijk toegang tot de website en de dienst voor personalisering van een canvasdoek.

  • 7.5. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen hun project opslaan en een bestelling plaatsen.

 • 8. Inschrijvingsvoorwaarden – persoonlijke account

  • 8.1. De gebruiker die een bestelling wil plaatsen op de website of die een project wil opslaan, moet daartoe een persoonlijke account aanmaken.

  • 8.2. Om te registreren op de website moet de gebruiker zijn naam, voornamen en e-mailadres opgeven

   De gebruiker verbindt zich ertoe om juiste en volledige informatie te geven die up-to-date is. De gebruiker wordt ook gevraagd om een strikt vertrouwelijke ID en een strikt vertrouwelijk wachtwoord te kiezen. De ID moet overeenstemmen met het e-mailadres van de gebruiker.

   Daarna ontvangt hij een bevestigingsmail om de registratie af te ronden.

  • 8.3. De gebruiker dient zijn ID en/of zijn wachtwoord geheim te houden. De gebruiker mag deze vertrouwelijke informatie voor toegang niet bekendmaken, noch anderen toestemming geven deze te gebruiken voor toegang tot deze website. De gebruiker aanvaardt dan ook om alle redelijke maatregelen te nemen om te verhinderen dat anderen deze toegangsinformatie in handen krijgen en om elke ongeoorloofde toegang onmiddellijk te melden aan de klantendienst van PIXWAP per e-mail of telefoon op het adres of nummer, opgegeven in de inleiding van onderhavige voorwaarden.

 • 9. Opslag – Gegevens van geregistreerde gebruikers

  • 9.1. PIXWAP biedt de gebruikers de mogelijkheid om hun projecten op te slaan via hun persoonlijke account.

  • 9.2. PIXWAP behoudt zich evenwel het recht voor om deze mogelijkheid in termen van opslagcapaciteit te beperken:

   - enerzijds door een maximale geheugenruimte op de server van PIXWAP voor te behouden voor het opslaan van de digitale inhoud;

   − de opslagruimte is beperkt tot 20 foto’s per gebruiker wanneer deze afkomstig zijn van een computer. De foto’s die worden opgeslagen door Instragram of Facebook worden niet meegerekend voor de ter beschikking gestelde opslagruimte.

   − anderzijds door een beperking voor het aantal keer dat toegang wordt verkregen tot de opslagdienst gedurende een welbepaalde periode;

   − dientengevolge krijgt elke gebruiker de beschikking over de digitale inhoud gedurende een periode van maximaal twee jaar. In geval van inactiviteit van deze inhoud behoudt PIXWAP zich het recht voor om de inhoud ervan te verwijderen en de account van de gebruiker te resetten.

  • 9.3. PIXWAP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verwijdering of een fout bij de opslag van elk bericht, elke communicatie of elke andere inhoud die wordt verspreid of verzonden via de website.

 • 10. Kwaliteit en afdrukken van foto’s

  • 10.1. De gebruiker levert foto’s die van voldoende kwaliteit zijn, te weten ten minste 100dpi in ware grootte, om een optimaal resultaat te bekomen.

  • 10.2. Behoudens een ernstige fout in hoofde van PIXWAP is alleen de gebruiker verantwoordelijk voor de levering van de foto’s die hij wenst af te drukken.

 • 11. Bestelling

  • 11.1. De gebruiker die een bestelling plaatst, wordt beschouwd als de enige verantwoordelijke voor de bestelling en de betaling ervan, ook als de bestelling wordt uitgevoerd ten gunste van een derde.

  • 11.2 Alle bestellingen moeten vooraf in euro worden betaald.

  • 11.3. Elke bestelling wordt pas definitief bevestigd en verbindt PIXWAP alleen na ontvangst van de overeenkomstige betaling. Deze wordt bevestigd door het versturen van een bevestigingsmail aan de gebruiker. Deze e-mail bevat de naam van de bestelde producten, de prijs, de verzendingswijze en de geplande leveringstermijn.

   De gebruiker kan op elk ogenblik de status van zijn bestelling online volgen door een verbinding tot stand te brengen met zijn persoonlijke account door middel van zijn ID en wachtwoord.

   De bestelde canvasdoeken blijven het eigendom van PIXWAP zolang de verkoopprijs niet volledig en definitief is betaald door de gebruiker.

 • 12. Levering

  • 12.1. De vervoersprijs is afhankelijk van het gewicht van de bestelling en wordt berekend via de website. De gebruiker vindt er de verschillende prijzen volgens de gekozen vervoerswijze bij de bevestiging van de bestelling.

   De gebruiker kan vragen dat het(de) bestelde canvasdoek(en) per post worden geleverd op een leveringsadres van zijn keuze, dat een ander adres kan zijn dan zijn verblijfplaats.

  • 12.2. PIXWAP voert de levering van het(de) bestelde canvasdoek(en) uit op het door de gebruiker meegedeelde adres binnen een termijn van 2-3 dagen in België, 10 dagen of meer in andere landen. De modaliteiten die van toepassing zijn in het geval van afwezigheid wanneer de bezorger zich aanbiedt, worden uitdrukkelijk vermeld op een bericht dat wordt achtergelaten in de plaats van het genoemde pakje. De klant kan het pakje dan ophalen in het dichtstbijzijnde afhaalpunt dat hem te zijner tijd wordt meegedeeld.

  • 12.3. De gebruiker kan ook vragen dat de bestelling wordt bezorgd in het afhaalpunt van Mondial Relay van zijn keuze. Het bedrijf Mondial Relay bezorgt de pakjes op het gekozen afhaalpunt binnen de 5 dagen na ophaling ervan bij PIXWAP. Deze leveringswijze geldt uitsluitend voor leveringen in België, Frankrijk en Spanje.

   De gebruiker wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de aankomst van het(de) bestelde canvasdoek(en) in het afhaalpunt. Hij heeft 15 dagen de tijd om zijn pakje op te halen.

  • 12.4. De verzendingstarieven voor de belangrijkste landen van levering worden meegedeeld ten laatste op het ogenblik dat de bestelling op de website wordt afgerond.

 • 13. Prijs en betaling

  • 13.1. De prijzen worden opgegeven op de website op het ogenblik van de overeenkomstige bestelling. Er wordt geen enkele prijsaanpassing toegepast voor bestellingen in behandeling.

  • 13.2. De prijs dient onmiddellijk bij de bestelling te worden betaald. De betaling kan als volgt gebeuren:

   − Door voorafgaande overschrijving op de rekening van PIXWAP:
   Company: PIXWAP
   IBAN: BE63 7360 4455 6208
   BIC: KREDBEBB
   Bank: KBC bank
   Mededeling: Referentie van de bestelling

   − Door middel van Paypal: Als u geen PayPal-account hebt en u er één wenst aan te maken, dan volstaat het om het formulier op de website van PayPal in te vullen en de richtlijnen te volgen. (PayPal is een betaaldienst op internet, waarmee een internetgebruiker zijn betalingen via internet kan versturen met een elektronisch adres zonder voor elke transactie zijn bankgegevens te moeten doorgeven)

   − Door rechtstreekse betaling met bankkaart (VISA, MASTERCARD): bij de bestelling dient u in de daartoe voorziene ruimte de naam van de kaarthouder en het nummer van uw kaart (16 cijfers) op te geven, alsook de 3 laatste cijfers van het cryptogram op de achterkant van uw kaart en de vervaldatum.

   − Door rechtstreekse betaling via e-banking (Belfius Netbanking, ING Homepay, KBC Online, CBC)

  • 13.3. De betalingen worden gecontroleerd door het bedrijf Realex/Elavon. De gegevensregistratie wordt beveiligd door SSL-versleuteling. Alleen het bedrijf Realex/Elavon ontvangt de verstuurde bankinformatie.

 • 14. Verwerking van persoonlijke gegevens en privacy

  • 14.1. De gebruiker garandeert dat hij juiste en volledige persoonlijke gegevens zal opgeven wanneer hij een bestelling plaatst via de website of wanneer hij zich registreert voor andere diensten die op de website worden voorgesteld.

  • 14.2. PIXWAP garandeert de vertrouwelijkheid te bewaren van de gegevens die worden opgegeven wanneer de gebruiker zich registreert op de website. PIXWAP verzamelt voornoemde persoonlijke gegevens op zijn website alleen voor de volgende doeleinden:

   − samenstellen van een databank over de “gebruiker”;

   − toesturen van nieuwsbrieven aan de gebruikers die deze wensen te ontvangen en deze wens hebben bevestigd.

  • 14.3. PIXWAP is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonlijke gegevens. In geen geval zal PIXWAP deze verzamelde gegevens gebruiken voor rechtstreekse marketing zonder de uitdrukkelijke toelating van de gebruiker.

  • 14.4. De gebruiker kan via het deel “mijn account” het middel kiezen waarmee hij door de website gecontacteerd wenst te worden.

  • 14.5. Overeenkomstig de bepalingen van de wet op de privacy (08/12/1992) heeft de gebruiker het recht op toegang, controle, rechtzetting en eventuele verwijdering van zijn persoonlijke gegevens die mogelijk onjuist, onvolledig of niet-toepasselijk zijn. Elk verzoek in die zin kan worden gericht aan de klantendienst van PIXWAP per e-mail of schriftelijk op het volgende adres: PIXWAP, Kerkstraat 8/B1, 3130 Begijnendijk met een bewijs van identiteit (fotokopie van uw identiteitskaart).

 • 15. Geen herroepingsrecht

  • Omwille van het duidelijk gepersonaliseerde karakter van de door PIXWAP aangeboden diensten, erkent de gebruiker dat in toepassing van artikel 47 §4, 2° van de wet van 6 april 2010 met betrekking tot de marktpraktijken en de bescherming van de consument, de geregistreerde gebruiker geen herroepingsrecht krijgt.

 • 16. Cookies

  • 16.1. Cookies registreren bepaalde informatie die is opgeslagen in het schijfgeheugen van de gebruiker.

  • 16.2. In geen geval bevatten cookies vertrouwelijke informatie, maar ze laten wel toe om de pagina’s die de gebruiker bezoekt in het geheugen op te slaan.

  • 16.3. De gebruiker beschikt over een recht van toegang, herroeping en wijziging van de persoonlijke gegevens die worden meegedeeld door middel van cookies.

 • 17. Intellectuele eigendom

  • 17.1. Om PIXWAP toe te laten de voorgestelde diensten te leveren, geeft de gebruiker aan PIXWAP het recht om op het canvasdoek de door hem gekozen digitale inhoud te kopiëren en te reproduceren. Dit recht is uitsluitend beperkt tot het voorwerp van onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

   De gebruiker blijft eigenaar van alle verzonden digitale inhoud.

  • 17.2. De website en de diensten bevatten teksten en beelden die het exclusieve eigendom zijn van PIXWAP. Deze elementen worden wereldwijd beschermd door het auteursrecht en door het intellectuele eigendomsrecht (hierna “elementen van intellectuele eigendom” genoemd”).

   De elementen van intellectuele eigendom worden gratis ter beschikking gesteld van de gebruiker voor het uitsluitende gebruik van de website en de diensten in het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten ervan.

   Onderhavige gebruikstoelating voor de elementen van intellectuele eigendom is persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar. PIXWAP kan onderhavige gebruikstoelating voor de elementen van intellectuele eigendom op elk willekeurig ogenblik herroepen.

   Voor elk gebruik in welke vorm dan ook moet PIXWAP voorafgaand schriftelijk toestemming geven.

   In het geval van misbruik van de elementen van intellectuele eigendom behoudt PIXWAP zich het recht voor om de aantasting van zijn intellectuele eigendomsrechten met alle mogelijke rechtsmiddelen te stoppen.

   Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

  • 17.3. PIXWAP behoudt zich het recht voor om de software en/of websites van derden ter beschikking te stellen van de gebruikers.

   De gebruikers erkennen zonder enig voorbehoud de algemene voorwaarden van voornoemde software of websites te aanvaarden om er toegang toe te verkrijgen.

   De gebruikers erkennen bovendien dat PIXWAP geen enkele garantie geeft met betrekking tot voornoemde software en websites, met inbegrip van eventuele virussen of kwaadaardige software als gevolg van het downloaden.

   Deze software wordt gratis ter beschikking gesteld van de gebruiker, uitsluitend voor het gebruik van de website en de diensten en in het kader van het normale gebruik van de functionaliteiten ervan en blijven het exclusieve eigendom van de houder ervan.

   PIXWAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke vraag dan ook die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de software en/of de websites.

 • 18. Garanties van de gebruiker

  • 18.1. De gebruiker verklaart en erkent te weten dat alle informatie, gegevens, teksten, foto’s, beelden, video’s, berichten of alle andere inhoud, ongeacht of deze publiek wordt gemaakt of privé wordt verzonden, de verantwoordelijkheid blijft van de persoon die deze inhoud heeft verstuurd, en dientengevolge enkel hem verbindt.

   Alleen de gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud die hij weergeeft, downloadt, verstuurt of op een andere manier via de applicatie verzendt.

   PIXWAP voert geen controle uit op de foto’s die door de gebruikers worden gemaakt via de website en/of de diensten, en geeft dientengevolge geen garantie voor de geschiktheid, de rechtmatigheid, de rechtschapenheid of de kwaliteit van de inhoud daarvan.

   In elk geval kan PIXWAP nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door de gebruiker gepubliceerde digitale inhoud, meer bepaald voor het onwettige karakter van de inhoud met betrekking tot de van kracht zijnde reglementering, een fout of hiaat in de inhoud, voor elk verlies of schade als gevolg van het gebruik van elke gepubliceerde inhoud, met welk middel ook verzonden via de website of de diensten.

  • 18.2. De gebruiker mag de website of de diensten niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

   De gebruiker zal er meer bepaald voor zorgen om via de website of de diensten geen ongevraagde gegevens, informatie, reclame al dan niet met een commercieel karakter mee te delen, waarvoor hij niet vooraf de toelating kreeg van PIXWAP.

  • 18.3. De gebruiker waarborgt PIXWAP ook dat hij de intellectuele en beeldrechten van anderen zal respecteren.

   Daartoe verbindt de gebruiker zich ertoe om via de website of de diensten geen inhoud of immateriële zaken te publiceren waarvoor de gebruiker geen publicatierecht heeft volgens de wetten en reglementen of volgens een overeenkomst, patenten, gedeponeerde handelsmerken, productiegeheimen, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of elk ander eigendomsrecht toebehorend aan een ander.

   Dientengevolge garandeert de gebruiker dat hij de toestemming heeft van elke persoon die wordt voorgesteld in de digitale inhoud en dat hij dit ook kan bewijzen. Indien nodig garandeert hij dat hij de toestemming te hebben van de eigenaren van de plaatsen, goederen en/of werken en/of beschermde merken die voorkomen in de digitale inhoud en dat hij dit kan bewijzen. Hij garandeert ook dat de voorgestelde personen en/of de eigenaren van de gefotografeerde plaatsen, goederen en voorwerpen afzien van enige vergoeding voor de publicatie van de digitale inhoud.

 • 19. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

  • 19.1. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor elke schade aan zijn computer of voor het verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden, raadplegen of gebruiken van de website en/of de diensten.

  • 19.2. De gebruiker erkent dat hij beschikt over de mogelijkheid zonder enige verplichting en volledig op eigen verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, LinkedIn, Instagram enz... meer bepaald om foto’s die hij zou hebben gemaakt via de website en/of de diensten te publiceren en te delen met andere personen die toegang hebben tot de informatie die wordt gepubliceerd op deze sociale netwerken.

   PIXWAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de verwerking van deze informatie, gegevens en inhoud in het kader van de sociale netwerken.

   Vooraleer gebruik te maken van deze mogelijkheid moet de gebruiker kennis hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken, en alle maatregelen hebben genomen en alle vereiste parameters hebben ingesteld voor de bescherming en een conform gebruik met naleving van de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken.

  • 19.3. De gebruiker verbindt zich ertoe om de website en de diensten alleen te gebruiken voor privédoeleinden in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de rechten van derden.

  • 19.4. De gebruiker verbindt zich ertoe geen enkele daad te stellen die mogelijk – rechtstreeks of onrechtstreeks – schadelijk zou kunnen zijn voor de integriteit van de website en/of de diensten die door PIXWAP ter beschikking worden gesteld.

  • 19.5. In het algemeen en zonder dat deze opsomming exhaustief is, zal de gebruiker op geen enkele manier inhoud downloaden, versturen, verzenden en online zetten:

   − die onwettig is, schadelijk, lasterlijk, beledigend, bedreigend, ongerechtvaardigd is of schadelijk voor het privéleven van een ander; of

   − die intimiderend is, aanzet tot misdaden of misdrijven, tot discriminatie, tot haat of geweld omwille van ras, etniciteit, godsdienst of land van herkomst, tot verheerlijking van het nazisme, die het bestaan ontkent van misdaden tegen de menselijkheid of erkende genociden; of

   − die bedoeld is om verboden voorwerpen te tonen of te verkopen; of

   − die bijdraagt tot het verspreiden van berichten met een gewelddadig, pornografisch, onzedelijk karakter of schadelijk is voor de publieke orde of de menselijke waardigheid;

  • 19.6. De gebruiker waarborgt PIXWAP ook dat hij de intellectuele en beeldrechten van anderen zal respecteren.

   Daartoe verbindt de gebruiker zich ertoe om via de website of de diensten geen inhoud of immateriële zaken te publiceren waarvoor de gebruiker geen publicatierecht heeft volgens de wetten en reglementen of volgens een overeenkomst, patenten, gedeponeerde handelsmerken, productiegeheimen, auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of elk ander eigendomsrecht toebehorend aan een ander.

   Dientengevolge garandeert de gebruiker dat hij de toestemming heeft van elke persoon die wordt voorgesteld in de digitale inhoud en dat hij dit ook kan bewijzen. Indien nodig garandeert hij dat hij de toestemming te hebben van de eigenaren van de plaatsen, goederen en/of werken en/of beschermde merken die voorkomen in de digitale inhoud en dat hij dit kan bewijzen. Hij garandeert ook dat de voorgestelde personen en/of de eigenaren van de gefotografeerde plaatsen, goederen en voorwerpen afzien van enige vergoeding voor de publicatie van de digitale inhoud.

  • 19.7. Zonder afbreuk te doen aan artikel 17.1 behoudt PIXWAP zich het recht voor om onverwijld elke foto te verwijderen die volgens PIXWAP ongepast of onbehoorlijk is.

  • 19.8. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor het opslaan van zijn gegevens in bestanden vóór hij ze uploadt via de website en/of de diensten.

   PIXWAP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de beschadiging van bestanden van de gebruiker.

 • 20. Verantwoordelijkheid en garanties van PIXWAP

  • 20.1. PIXWAP verbindt zich ertoe om de bestellingen voor te bereiden op de dag van ontvangst en ze binnen de 72 uur na ontvangst van de betaling in productie te stellen.

   De termijnen voor de bestelling die worden vermeld op de website worden gegeven als richtlijn en vormen geen enkele bindende verbintenis voor PIXWAP. PIXWAP zal evenwel al het mogelijke doen om de voornoemde termijn na te leven.

   De termijn voor de ontvangst van de pakjes staat gelijk met de som van alle bestel- en vervoertermijnen voor het(de) bestelde canvasdoek(en).

  • 20.2. In het geval van levering van een verkeerd canvasdoek (verkeerde bestelling door fout van PIXWAP) of een canvasdoek met een fout moet de gebruiker dit op straffe van ongeldigheid melden aan de klantendienst van PIXWAP per e-mail (hello@pixwap.com) binnen de 48 uur na de ontvangst van het pakje.

   Er wordt geen enkel product terugbetaald. Alleen beschadigde of defecte delen worden vervangen zonder meerkosten voor de gebruiker.

   Het(de) stuk(ken) dat(die) wordt(worden) teruggestuurd, moeten bij PIXWAP toekomen binnen de 14 dagen na de melding van de fout of het defect. Op dat ogenblik zal PIXWAP een herdruk maken op zijn kosten.

  • 20.3. PIXWAP wijst elke aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of gevolgen, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de website of de diensten, of de onmogelijkheid van toegang, gebruik van de website en/of de diensten en/of de geloofwaardigheid van informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks daarvan afkomstig is.

   PIXWAP is geenszins aansprakelijk voor ongemakken of schade in verband met het gebruik van het internet, meer bepaald voor een dienstonderbreking, een computervirus of een elk ander feit dat wordt beschouwd als overmacht.

   PIXWAP wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van een te lange leveringstermijn of van verlies van de pakjes of van staking.

   De vervoersrisico’s worden gedragen door de gebruiker. In het geval van vervoersproblemen moet de gebruiker uitsluitend een klacht indienen bij de vervoerder.

   In het geval van staking of overmacht kan PIXWAP gebruik maken van de diensten van een andere vervoerder. In voorkomend geval wordt de gebruiker vooraf op de hoogte gesteld van de kosten voor voornoemde dienst.

  • 20.4. Voor elke bijkomende informatie of vraag van de gebruiker is er een FAQ beschikbaar op de website.

 • 21. Opheffing en beperking van de toegang tot de persoonlijke account

  • 21.1. PIXWAP behoudt zich het recht voor om het toegangsrecht tot de persoonlijke accounts van de geregistreerde gebruikers geheel of gedeeltelijk te beëindigen of hun account op te heffen indien de account gedurende een periode van één jaar niet gebruikt of geactiveerd wordt en/of in het geval van inbreuk op onderhavige algemene voorwaarden door de geregistreerde gebruiker.

  • 21.2. PIXWAP kan overgaan tot elke beperking en/of opheffing zonder voorafgaande kennisgeving en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens ten gevolge van de opheffing van de persoonlijke account van de geregistreerde gebruiker.

 • 22. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

  • 22.1. In het geval van niet-naleving door de gebruiker, ongeacht zijn lokalisatie, van één van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden en in het algemeen in het geval van problemen met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of geldigheid ervan, is de Belgische wet van toepassing onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van het internationale privérecht met betrekking tot de toepasselijke wet en het reglement van Rome I van 17/06/2008 inzake de wet die van toepassing is op contractuele verplichtingen.

  • 22.2. In het geval van eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Leuven (België) bevoegd.